Home Aanmelden Aanmelden vierjarigen en ouder

Aanmelden Leerlingen van 4 jaar en ouder

Kiezen voor Wolters, is kiezen voor sfeer en kwaliteit. Wij verzorgen onderwijs op niveau en doen dat in een bijzonder prettige sfeer. Kiezen voor Wolters is vrijwillig maar niet vrijblijvend.  
Team, ouders en leerlingen zijn nauw met elkaar verbonden en allen zeer betrokken bij de school en de ontwikkeling van de betrokkenen. Wolters is een school met een rijke historie. De school kenmerkt zich door de aanwezigheid van een breed onderwijskundig zorgteam ter ondersteuning van de leerkrachten en door de inzet van vakleerkrachten voor de bewegings- en expressievakken als drama, gymnastiek, muziek en beeldende vorming. 

Onze kernwaarden Veiligheid, Plezier, Kwaliteit en Groei zijn leidend in ons beleid en bieden kaders voor een goede balans tussen hoofd en hart. Op Wolters is het fijn voor iedereen! 

Aanmelding voor kinderen van vier jaar of ouder is niet vanzelfsprekend. Voordat u uw kind kunt aanmelden, moet een aantal stappen worden doorlopen, omdat het zij-instroom betreft. 

1. Is er plek? 

Als eerst is het noodzakelijk om uit te zoeken of er plek is voor uw kind in het leerjaar waarvoor hij/zij in aanmerking komt. Het is namelijk niet altijd zo dat alle klassen altijd vol zitten. Door bijvoorbeeld verhuizingen naar het buitenland komen er soms weer plekken vrij in diverse leerjaren.  
Neem contact op met de school om te vragen of er plaats is in de specifieke leerjaren. 

2. Kennismaken en Informatie inwinnen 

Voor leerlingen die kunnen zij-instromen geldt dat, voordat wij overgaan tot plaatsing, informatie wordt ingewonnen om tot een zorgvuldige beslissing te komen. Enerzijds willen wij ouders graag rondleiden in de school, anderzijds willen wij als school meer informatie hebben. Bijvoorbeeld het aanmeldformulier dat onderaan deze pagina te vinden is. Het staat iedereen vrij dit formulier in te vullen, ook als stap 1 (nog) niet voltooid is. Indien dit wel het geval is én er is plek, vragen we u dit formulier meteen in te vullen.

Daarnaast vragen wij u om een recente uitdraai van de leerlingvolgsysteem-gegevens van uw kind en overige relevante documenten, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring, aan ons te mailen. De intern begeleider zal, nadat u daar toestemming voor hebt gegeven, contact opnemen met de huidige school om te informeren naar de bevindingen/ervaringen met het kind (op cognitief en op sociaal-emotioneel gebied) én om te bezien hoever een leerling zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de leerlijn. 

Daarnaast is er een entree-gesprek met ouders en kind en eventueel een entree-onderzoek van het kind door een van onze intern begeleiders. Tijdens het gesprek wordt nader ingegaan op de gegevens die zijn aangeleverd door de huidige school en wordt, mede aan de hand van een in te vullen vragenlijst, verder gekeken of de leerling daadwerkelijk gebaat is bij de overstap naar Wolters. Deze vragenlijst krijgt u overhandigd bij uw eerste bezoek aan de school, of wordt u toegestuurd. 

3. Besluitvorming 

Op basis van alle bovengenoemde beschikbare informatie wordt bepaald of een kind daadwerkelijk kan worden geplaatst in de groep waarvoor belangstelling is getoond. De intern begeleider overlegt hiervoor onder andere met de directie. 
Ook kan, alvorens wij overgaan tot plaatsing, gekozen worden een oefenperiode in de klas in te lassen om te bezien of Wolters de leerling inderdaad een passende onderwijsplek kan bieden.  

Ouders worden hierover binnen enkele dagen geïnformeerd. Tijdens dit proces is de leerling nog gewoon ingeschreven op de huidige basisschool. 

4. Inschrijven

Indien wij uw kind een plaats hebben aangeboden, kan uw kind ingeschreven worden via het inschrijfformulier. U krijg hiervoor een link toegestuurd om een laatste formulier in te vullen, om de inschrijving compleet te maken.

Aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden door de school schriftelijk bevestigd, hetgeen echter nog niet betekent dat de leerling is geplaatst. Alleen na schriftelijk bericht van de directeur is een leerling geplaatst in een groep. Hievoor moeten zowel het aanmeld- als inschrijfformulier binnen zijn. Voor zij-instroom geldt dat het bovenbeschreven proces dan ook volledig doorlopen moet zijn.