Home Onderwijs Maatwerk

Maatwerk

Door het gericht volgen van de leerlingen kunnen wij de individuele ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling in kaart brengen. Naast het in kaart brengen van deze ontwikkelingsbehoefte, hebben we op Wolters ook de middelen gericht te werken aan deze behoefte. Dit noemen we Maatwerk. Maatwerk is gebaseerd op onze ambitie om naast het klassikale programma, dat in principe voor iedere leerling gelijk is, ruimte te bieden aan de verschillende ontwikkelingsbehoeften van iedere leerling. Het doel van Maatwerk is tweeledig; enerzijds beogen we hiermee het ondersteunen van de ontwikkeling van de leerling, op cognitief of sociaal-emotioneel vlak, anderzijds wordt door het vaststellen van het de inhoud van het maatwerk iedere leerling individueel, minimaal twee keer per jaar, onder de loep genomen.

Onder Maatwerk verstaan we alles wat een leerling en leerkracht doen naast het klassikale programma. Maatwerk kan variëren tussen bijvoorbeeld specifieke oefeningen rondom een bepaalde spellingscategorie tot extra begeleiding van de Intern Begeleider of leerkrachtondersteuner bij bijvoorbeeld het inoefenen van de tafels. Specifieke interventies binnen het sociaal-emotionele domein kunnen ook onderdeel zijn van Maatwerk.

Verlengde Instructie is een bijzondere vorm van Maatwerk. Vanuit onze manier van didactisch handelen middels het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) staat het niet vast welke leerling verlengde instructie krijgt. Verlengde Instructie is dus wel een onderdeel van Maatwerk, maar kan niet als zodanig worden vastgelegd.

Met gericht werken aan de ontwikkelingsbehoefte van iedere leerling wordt meer bedoeld dan werken aan zaken die ‘nog niet zo goed gaan’. Vanaf leerjaar 6 kunnen leerlingen in aanmerking komen voor de zogeheten projectgroep. Deze vorm van Maatwerk is bedoeld om te voldoen aan de behoeften van leerlingen die wat ons betreft een cognitieve uitdaging aankunnen en nodig hebben.

Voor leerlingen met een DSM-classificatie wordt in samenspraak met ouders bezien welke interventies kunnen worden toegepast in het kader van Maatwerk. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen de klas en de school, zoals beschreven in het Schoolondersteuningsplan.