Home Leerlingen Overstap naar VO

Overstap naar VO

Deze pagina is speciaal gemaakt voor de leerlingen van groep 8. Groep 8 is een bijzonder leerjaar. Het is het jaar waarin je toewerkt naar de overstap naar de middelbare school. Ook is het het jaar waarin je afscheid neemt van de basisschool, middels tal van activiteiten, zoals het eindspel en een kampweek.  
Aan het eind van dit schooljaar verlaten jullie het Woltersnest. Dan vertrek je naar het VO. VO staat voor voortgezet onderwijs. Die grote stap willen we natuurlijk zo goed mogelijk begeleiden. We helpen je nadenken over welke school voor jou geschikt kan zijn. We bezoeken tijdens schooltijd enkele VO-scholen. En je krijgt een advies over welk type onderwijs je kunt gaan volgen.  
Op deze pagina vind je vooral alles wat jij en je ouders moeten weten om de overstap naar de middelbare school zo goed mogelijk te laten verlopen. We focussen daarbij vooral op alles vanaf de start van leerjaar 8. Per onderdeel staat aangegeven in welke periode of datum iets plaatsvindt

Overdracht

Voordat het schooljaar start vindt nogmaals een overdrachtsgesprek plaats tussen de groepsleerkracht van groep 7 en die van groep 8. Iedere leerling wordt uitvoerig besproken, zodat de nieuwe leerkracht volledig op de hoogte is van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling, de aandachtsgebieden en punten van aandacht in het laatste leerjaar. 

Algemene Ouderavond: woensdag 6 september

Snel na de start van het schooljaar vindt een algemene ouderavond plaats. Ouders worden hier algemeen geïnformeerd over het tijdpad richting het VO. Op deze avond worden geen individuele gevallen besproken.  

Provodagen: vanaf 23 oktober 

Daarom is het belangrijk goed te oriënteren op de VO-scholen. Naast de open dagen doet Wolters mee aan de Provo-dagen. Provo-dagen zijn dagen waarop de leerlingen uit groep 8, onder schooltijd, op bezoek gaan bij een VO-school om daar vast sfeer te proeven en een aantal lessen te volgen, om op die manier tot een weloverwogen keuze te komen over naar welke middelbare school je wilt gaan.

Voortgangsgesprek: woensdag 15 november

In november van dit schooljaar vinden de eerste voortgangsgesprekken plaats, tussen groepsleerkracht(en), de leerling en diens ouders. Tijdens het eerste voortgangsgesprek horen de leerlingen wat hun pré-advies is.

Adviescommissie 

Dit pré-advies komt tot stand door alle relevante gegevens te analyseren en bespreken in de adviescommissie. De adviescommissie bestaat uit de groepsleerkrachten leerjaar 8, de intern begeleider bovenbouw en de directie. De groepsleerkrachten van de groepen 8 hebben hierbij de taak een voorstel te doen voor een pré-advies, waarna de commissie gezamenlijk besluit of dit pré-advies het juiste, passende advies is, op basis van de gegevens in het leerlingdossier, aangevuld met een mondelinge toelichting tijdens de bijeenkomst van de adviescommissie.  

Basisschooladvies: woensdag 31 januari 

Ook in leerjaar 8 wordt het leerlingsdossier aangevuld. Het compleet ingevulde dossier, dan voorzien van de informatie uit de leerjaren 6, 7 en 8 vormt daarmee de basis voor de nieuwe bijeenkomst van de adviescommissie. In deze bijeenkomst worden de voorlopige schooladviezen bepaald, welke met ouders en kinderen worden gedeeld, tijdens de adviesgesprekken. 

Doorstroomtoets: dinsdag 13 en woensdag 14 februari

In januari-februari maak je de doorstroomtoets. Op Wolters kiezen wij ervoor de DOE-toets, de overheidsdoorstroomtoets af te nemen. De doorstroomtoets toetst wat de leerlingen in acht jaar primair onderwijs hebben geleerd. Leerlingen hoeven er dus niet speciaal voor te leren. De doorstroomtoets bestaat uit de onderdelen Lezen, Taalbeschouwing en Rekenen. Uit de doorstroomtoets komt een toetsadvies. Aan de hand van het toetsadvies wordt een definitief schooladvies geformuleerd.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende schaalverdeling:
200 - 226 PRO/VMBO Basis
227 - 267 VMBO Basis/VMBO Kader
268 - 292 VMBO Kader/VMBO TL
293 - 318 VMBO TL/HAVO
319 - 341 HAVO/VWO
342 - 400 VWO
Het definitief schooladvies is gelijk aan het basisschooladvies, tenzij de het toetsadvies van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven basisschooladvies. In dat geval wordt het definitieve schooladvies bijgesteld in overeenstemming met het toetsadvies. 

Open dagen: 26 februari tot en met 16 maart

In deze periode organiseren VO-scholen open dagen. Je kunt dan 's avonds of in het weekend langs op de scholen om de sfeer te proeven. Door dit te doen kun je een weloverwogen keuze maken over op welke school je je wilt inschrijven.

Onderwijskundig Rapport: uiterlijk vrijdag 22 maart

Zodra de gegevens van de doorstroomtoets binnen zijn, worden ook deze opgenomen in de concept-versie van het Onderwijskundig Rapport (OKR). Dit is het document met gegevens over de leerling dat wij aan de VO-school waar het kind wordt aangenomen versturen. Ouders hebben de mogelijkheid hun visie toe te voegen aan het document. Ook is dit een mogelijkheid de laatste NAW-gegevens te wijzigen, zodat dit volledig up-to-date aan de betreffende VO-school wordt overgedragen.  

Aanmelden op het VO: maandag 25 t/m vrijdag 31 maart

Zodra het concept-OKR ondertekend retour is op school, kan een leerling zich digitaal aanmelden bij de VO-scholen van zijn/haar voorkeur. Om dit proces eerlijk en soepel te laten verlopen, wordt gebruikt gemaakt van het systeem Onderwijs Transparant, van de organisatie BOVO. Schoolvereniging Wolters en de VO-scholen in de regio zijn aangesloten bij BOVO-Haaglanden.  
De aanmelding geschiedt digitaal, hiervoor worden de contactgegevens van ouders gebruikt, zoals ze bij ons op school bekend zijn. 

Centrale Loting en Matching: 14 mei 

Het kan voorkomen dat op een VO-school meer aanmeldingen zijn, dan dat er plek is in de brugklas(sen). Daarom wordt gebruik gemaakt van voorrangsregels (bijvoorbeeld een broer of zus op de betreffende school) en centrale loting en matching. Wolters kan geen invloed uitoefenen op het al dan niet bemachtigen van een plek op een VO-school.  
Leerlingen geven in Onderwijs Transparant een voorkeurslijst op, beginnend met de VO-school van eerste keuze. Voor de scholen vanaf de tweede plek, spelen de voorrangsregels geen rol meer.  
Door dit systeem kan het voorkomen dat een leerling niet wordt geplaatst op de school van eerste, tweede of derde keuze, maar wordt geplaatst op de school van vierde of misschien zelfs vijfde keuze.  

Uitslag Centrale Loting en Matching: 15 mei

Op 15 mei wordt via OnderwijsTransparant bekend gemaakt voor welke school je bent ingeloot.

Aanmelden tweede ronde: 21 mei tot en met 24 mei

Stel, jij bent de pechvogel die op al je voorkeursscholen is uitgeloot. Dan moet je mee in de tweede ronde. In de tweede ronde meld je je aan bij scholen die nog plaatsen beschikbaar hebben. De procedure werkt hetzelfde als in de eerste ronde, alleen kun je uit minder scholen kiezen. De uitslag hiervan is 31 mei.

Kennismakingsdagen: datum volgt

Richting het eind van het schooljaar organiseren de meeste VO-scholen zogeheten kennismakingsdagen. Op deze dagen kunnen de leerlingen alvast kennismaken met hun nieuwe klasgenoten, waarmee ze in de brugklas zullen zitten.