Home Onderwijs Passend onderwijs

Passend Onderwijs

De kern van Passend Onderwijs is het mogelijk maken van een passend onderwijsaanbod voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor zowel kinderen die extra zorg nodig hebben als voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.  
Scholen/schoolbesturen zijn verplicht een passende onderwijsplek voor ieder kind te realiseren. Deze zorgplicht impliceert dat, indien de school waar het kind is aangemeld niet tegemoet kan komen aan de zorgbehoefte van een kind, deze school de verantwoordelijkheid heeft om, in overleg met de ouders en schoolbesturen binnen de regio, wel een passend onderwijsaanbod te realiseren. 

Samenwerkingsverband 

Scholen in de regio werken samen om leerlingen een passende plek in het onderwijs te bieden. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden). Niet elke gewone school hoeft alle kinderen op te vangen. Kan een school geen passend onderwijs geven, dan wordt binnen het samenwerkingsverband een andere school gezocht die dit wel biedt. Scholen kunnen zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen het beste onderwijs kan bieden.  

Wanneer de basisondersteuning voor een leerling niet toereikend is kan de schooldirecteur, in samenspraak met de IB’er, bij het samenwerkingsverband SPPOH een aanvraag indienen voor bekostiging van een individueel arrangement. Een individueel arrangement is een op de behoefte(n) van de individuele leerling afgestemd pakket van onderwijs, ondersteuning en zo nodig zorg. Dit gaat verder dan het Maatwerk dat wij op Wolters bieden en wordt dus ingezet als dit Maatwerk onvoldoende toereikend is om aan de individuele behoeften van de leerling te voldoen.

Ondersteuningsprofiel samenwerkende scholen 

De samenwerkende scholen leggen de afspraken minstens eens in de 4 jaar vast in een ondersteuningsprofiel. Hierin staat onder meer hoe de scholen: 

  • het passend onderwijs in hun regio inrichten; 
  • het geld voor extra ondersteuning besteden; 
  • leerlingen naar het speciaal onderwijs verwijzen; 
  • ouders informeren. 

 Het ondersteuningsprofiel van Schoolvereniging Wolters is ter inzage beschikbaar op school en als download op de website.  

Met de andere scholen binnen het samenwerkingsverband SPPOH zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school. 

Passende onderwijsplek 

Eerst wordt geprobeerd een kind te plaatsen op de school die de voorkeur heeft van de ouders. Kan dit niet, dan gaat de school met de ouders op zoek naar een andere plek. De school moet rekening houden met de behoefte van het kind, met de voorkeuren van de ouders en met de mogelijkheden van de school en van de regio. Alle schoolbesturen in hetzelfde gebied hebben met elkaar afspraken gemaakt om passend onderwijs mogelijk te maken. Door deze regio-indeling krijgt een kind zo dicht mogelijk bij huis passend onderwijs. 

Aanmelden voor passend onderwijs 

Een ouder meldt een kind schriftelijk aan bij de school van zijn/haar voorkeur en geeft aan dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit moet minimaal 10 weken voordat het nieuwe schooljaar begint. 

Beslissing school 

De school heeft 6 weken om te bekijken of het een kind kan toelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur in overleg met de ouders een passende onderwijsplek op een andere school aanbieden. 

Niet eens met beslissing school 

Als ouders en de school er samen niet uitkomen, dan kunnen ouders gebruik maken van advies en ondersteuning van een onafhankelijke partij zoals een onderwijsconsulent. 

Vermoeden de ouders van een kind dat dit ongelijk is behandeld op grond van een handicap of chronische ziekte, dan kunnen zij bezwaar maken bij het schoolbestuur of bij de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. Ook kunnen zij een melding doen of oordeel vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Tot slot kunnen ouders hun zaak aan de rechter voorleggen.  

Ontwikkelingsperspectief voor een kind 

Nadat een kind dat extra ondersteuning behoeft tot de school is toegelaten, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welke extra begeleiding een kind krijgt, welk eindniveau een kind kan halen en welke extra ondersteuning en eventuele zorg nodig is. Als een ouder het niet eens is met het ontwikkelingsperspectief, dan kunnen ouders hierover een oordeel vragen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs. 

Bericht van SPPOH

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. De extra ondersteuning wordt geboden in samenwerking met het samenwerkingsverband. Onze school
is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH ondersteunt scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in Haaglanden. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH www.sppoh.nl.