Home De school Historie

Text/HTML

Geschiedenis van de school

Houtweg

In augustus 1878 werd door G.H. Bouscholte “eene inrigting van meer uitgebreid lager onderwijs voor jonge heeren geopend op den Houtweg no 14”. Door het toenemend aantal leerkrachten en leerlingen werd het pand al gauw te klein en in 1880 verhuisde  het instituut naar de Koninginnegracht. In 1885 kocht Bouscholte een perceel bouwgrond aan de Surinamestraat.

Surinamestraat

Het nieuwe gebouw bevatte 12 lokalen en de schoolbevolking bestond uit “jongelieden uit den beschaafden stand”. Niet alleen de ligging van de school bepaalde deze “stand” van de leerlingen, ook het schoolgeld droeg daar aan bij: dat was in 1900 f 150,- per jaar, vijftig gulden meer dan de ouders voor een “werkmeid voor dag en nacht” per jaar moesten betalen. Na de dood van Bouscholte werd de school overgenomen door C.G.J. Wolters, die vanaf 1907 aan het instituut was verbonden als onderwijzer. De naam van de school werd veranderd in Instituut Wolters. Vanaf 1919 werd de school gesubsidieerd; het schoolgebouw moest aan de gemeente Den Haag worden verkocht, waarna de schoolvereniging het gebouw in bruikleen terug kreeg.

Utenbroekestraat

In 1939 gaf de gemeente een terrein aan de Utenbroekestraat in erfpacht voor de bouw van het huidige schoolgebouw. In de oorlog werd het gebouw gevorderd. Toen de militaire instanties in de herfst van 1945 er nog niet over dachten het gebouw vrij te geven, gingen twee leerlingen uit de 1e klas met een verzoekschrift naar de tijdelijke woning van koningin Wilhelmina aan de Nieuwe Parklaan. Hare Majesteit ontving de kinderen hoogstpersoonlijk. De volgende dag kreeg de secretaresse van het bestuur een boze minister van onderwijs aan de telefoon, die betoogde dat het niet gepast was dat burgers buiten zijn ministerie om, de koningin verzoekschriften aanboden!

Van Instituut naar Schoolvereniging

In 1954 werd de voorspeelplaats vergroot en de linkervleugel aangebouwd. Instituut Wolters was nog steeds een opleidingsschool waar gedegen onderwijs werd gegeven met als einddoel het toelatingsexamen voor de middelbare school. In 1970 werd de naam van de school veranderd in Schoolvereniging Wolters. In datzelfde jaar kwam er een peuterklas die aanvankelijk in het gebouw was gehuisvest, maar na een aantal jaren verhuisde naar het HDM-terrein. In 1987 werd Wolters de huur opgezegd, de peuterafdeling werd opgeheven, omdat alternatieve huisvesting niet beschikbaar was. In 1983 werd de gymzaal gebouwd, in 1985 werd de Wet op het Basisonderwijs van kracht waardoor kleuter- en lagere school samensmolten tot de basisschool en klassen groepen werden. In 1992 was de school door een grote verbouwing voor een deel van het schooljaar niet te gebruiken. De groepen werden voor 5 maanden verdeeld over drie verschillende locaties in het Bezuidenhout. In januari 1993 werd het gebouw met grotere lokalen en een nieuwe verdieping weer in gebruik genomen.

Nieuwbouw

In 2004 presenteerde de gemeente Den Haag de meerjarenplanning Onderwijshuisvesting 2006-2010. In deze planning was vervangende nieuwbouw voor Wolters opgenomen voor het schooljaar 2010. De functionaliteit van het gebouw werd door de gemeente als onvoldoende beschouwd, uitbreiding van het bestaande gebouw zou te gecompliceerd en kostbaar zijn. In 2008 is aan het architectenbureau Teeuwisse&Willems opdracht gegeven voor het ontwerp van een basisschool. De sloop van het gebouw begon in januari 2011, de nieuwbouw startte in juni 2011.Van januari 2011 tot en met juni 2012 was de school gehuisvest in een noodlocatie op het terrein van het Aloysius College. In juli 2012 is het nieuwe gebouw opgeleverd. In 2015 is het schoolplein heringericht als groen plein met natuur- en speelbelevingselementen.

EasyDNNGallery