Home De school Organisatie Bestuur

Enter Title

Bestuur

Schoolvereniging Wolters is een éénpitter. Dat wil zeggen dat het bestuur waar de school onder valt, Schoolvereniging Wolters, geen andere scholen onder haar hoede heeft. Het bestuur bestaat uit zes leden van de vereniging, dat wil zeggen zes ouders van leerlingen die onderwijs volgen op Wolters.

Het bestuur bestaat uit drie intern toezichthoudende bestuursleden en drie uitvoerende bestuursleden. Het bestuur vergadert maandelijks met de directie. De directeur doet dan verslag van het reilen en zeilen in en om de school. De algemene gang van zaken, het arbo-beleid, de financiën, het gebouw en overige personele zaken worden dan besproken. Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd en ontslagen. De leden van het bestuur doen hun werk onbezoldigd.

Bestuur schooljaar 2023 2024

Voorzitter/Intern toezicht : Dhr. Christian van Megchelen
Secretaris/Uitvoerend bestuur : Mw. Sophie Noppen - van Es
Penningmeester/Uitvoerend bestuur : Dhr. Jannes Snel
Bestuurslid/Uitvoerend bestuur : Mw. Saskia de Vriend - Juten
Bestuurslid/Intern toezicht : Mw. Caroline Jager - de Hoop Scheffer
Bestuurslid/Intern toezicht : Mw. Fee Stallmann

Het bestuur handelt volgens de Code Goed Bestuur.

Hier vindt u het meest recente jaarverslag van het bestuur van Schoolvereniging Wolters