Home Onderwijs Pedagogiek en Didactiek

Text/HTML

Pedagogisch en didactisch handelen

Onder pedagogiek verstaan we het handelen in het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling in de breedste zin. Didactiek is de werkwijze die leerkrachten hanteren bij het onderwijzen van de verschillende cognitieve en expressievakken.

Didactisch handelen 

Bij het onderwijzen van de inhoud horend bij de zogenoemde cognitieve kernvakken wordt gebruik gemaakt van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Door het gebruik van EDI zijn de lessen doelgericht, is er voor elke leerling de kans succesvol mee te doen aan de les en verschuift gedurende de les de verantwoordelijkheid over de te leren stof van de leerkracht naar de leerling. Middels controle van begrip houdt de leerkracht tijdens de les controle over de mate waarin de leerlingen de stof hebben begrepen en bepaalt zo of ze verder kunnen met zelfstandige verwerking of verlengde instructie nodig hebben. Tijdens een EDI-les kunnen ook coöperatieve werkvormen worden ingezet. 

Bij het onderwijzen van de oriëntatievakken heeft een leerkracht op Wolters didactische vrijheid. Er kan worden gekozen om ook bij deze vakken de principes van EDI toe te passen, of een volledige andere werkvorm; volledig samenwerkend, onderzoekend en ontwerpend of juist volledig zelfstandig. Hierbij is het wel zo dat de gebruikte methodes de kaders aanreiken rondom de inhoud, waardoor het onderwijs kerndoeldekkend is. De leerkracht geniet de vrijheid deze inhoud aan te laten sluiten op de leefwereld van de leerlingen, waardoor kwaliteit en groei beiden zijn gewaarborgd.  

De expressievakken en gymnastiek worden gegeven door vakleerkrachten. Zij zijn opgeleid tot leerkracht binnen hun vakgebied of zelf uitvoerend binnen het vakgebied dat zij onderwijzen. Zij baseren hun didactisch handelen op hun passie en expertise binnen hun eigen vakgebied. 

Pedagogisch Handelen

Het pedagogisch handelen van Team Wolters is in eerste instantie gebaseerd op de algemeen geldende normen en waarden. Middels een doorgaande leerlijn sociaal-emotioneel leren beogen wij door de gehele school dezelfde taal te hanteren richting de leerlingen, passend bij de leeftijdsfase waarin de leerlingen zich begeven. Hierdoor wordt leerkrachtgedrag herkenbaar en voorspelbaar voor iedere leerling. Belangrijk hierbij is de positieve benadering van gedrag en de bekrachtiging ervan. Leerlingen voelen zich elke dag gezien en gehoord. Leerkrachten zijn ook in hun eigen gedrag een voorbeeld voor de leerlingen. 

De pedagogische driehoek staat centraal; er is een continue samenwerking tussen school, ouders en het kind. Zij streven samen hetzelfde doel na; de ontwikkeling en groei van het kind, onze leerling.