Home Ouders Vrijwillige Ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage

De bijdrage die de stichting van de ouders vraagt, is vrijwillig. Ouders ontvangen begin van het schooljaar een betalingsverzoek via de mail. Betaling kan direct online geregeld worden.

Doel van de bijdrage

Het doel van Schoolvereniging Wolters is kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar onderwijs te geven opleidend tot aansluitend voortgezet onderwijs. Wolters tracht dit doel mede te bereiken door naast de reguliere voorzieningen die door de wet worden vereist, extra voorzieningen aan kinderen te bieden die niet in het kader van de normale exploitatie van een school door de overheid worden bekostigd. Een en ander omvat op dit moment onder meer:

  • vakleerkrachten, leraarondersteuners, conciërge
  • extra leermiddelen
  • extra faciliteiten, zoals het verlenen van bijdragen in de kosten van museum- en theaterbezoek, schoolreisjes,  sportdag, eindspel, kerst- en sinterklaasfeest, schoonmaak, meubilair, pc’s, onderhoud etc.

De vereniging kan deze extra voorzieningen alleen bieden voor zover zij daar financieel toe in staat wordt gesteld. Met het oog daarop verleent de Stichting Wolters-Fonds (hierna: “de stichting”) aan Schoolvereniging Wolters jaarlijks per leerling een bijdrage in de kosten van deze extra voorzieningen. De stichting staat los van Schoolvereniging Wolters. Doelstelling van de stichting is er met name op gericht Schoolvereniging Wolters te steunen bij de uitvoering van haar doelstellingen. Dit doet zij onder meer door aan de schoolvereniging middelen te verschaffen voor de uitvoering van bepaalde projecten, die niet uit de normale exploitatie of anderszins kunnen worden bekostigd. In de praktijk gaat het daarbij met name om de extra voorzieningen die Wolters biedt.

De stichting is op haar beurt slechts in staat bij te dragen in de kosten van de extra voorzieningen, indien en voor zover zij daar zelf door bijdragen van ouders of anderszins toe in staat wordt gesteld. Daartoe vraagt de stichting de ouders van kinderen die op Wolters onderwijs volgen, haar per kind een bijdrage te verlenen in de kosten van de extra voorzieningen in de vorm van een jaarlijkse donatie aan de stichting. Uit de aldus ontvangen gelden verleent de stichting aan Schoolvereniging Wolters een bijdrage in de kosten van de bedoelde voorzieningen.

De vrijwillige bijdrage die de stichting per schooljaar vraagt, loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend. Toelating tot Wolters is niet afhankelijk van het betalen van deze bijdrage aan de stichting.
Desgewenst kan de betaling in twee termijnen geschieden.
Voor kinderen die in de loop van een schooljaar worden ingeschreven, wordt de gevraagde bijdrage aangepast.
Bij tussentijds vertrek van een leerling vindt in principe geen restitutie van de bijdrage plaats.

Schooljaar 2023 - 2024

De vrijwillige bijdrage die de stichting vraagt, wordt bepaald aan de hand van het gezinsinkomen. In het geval beide ouders een inkomen hebben, geldt het gezamenlijke inkomen in dit verband als het gezinsinkomen.

De vrijwillige bijdrage die door de Stichting Wolters-Fonds wordt gevraagd, bedraagt:

  • Bij een bruto-gezinsinkomen van minder dan € 23.000,- in het aan het schooljaar voorafgaande kalenderjaar € 585,- per schooljaar per leerling.
  • Bij een bruto-gezinsinkomen van € 23.000,- of meer in het aan het schooljaar voorafgaande kalenderjaar € 650,- per schooljaar per leerling. Onder bruto-gezinsinkomen wordt hier verstaan het gezamenlijk onzuiver inkomen (in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 1964) van de beide ouders.