Home De school Organisatie Oudercommissie

Enter Title

Oudercommissie

Iedere groep heeft twee klassenouders, of -indien daarvoor wordt gekozen- drie klassenouders. De klassenouder vertegenwoordigt binnen de oudercommissie de betreffende groep. Hij of zij houdt contact met de leerkracht en de ouders van de betreffende groep en bevordert de onderlinge contacten en de betrokkenheid van de ouders bij de school.

De oudercommissie organiseert jaarlijks een verkiezing van de klassenouder(s) van de betreffende groep. Het reglement oudercommissie bepaalt de wijze waarop de verkiezingen plaatsvinden. Een klassenouder wordt voor een periode van max. twee schooljaren gekozen en is eenmaal voor een periode van twee schooljaren herbenoembaar. De oudercommissie bevordert contacten tussen de leden van Schoolvereniging Wolters en tussen de leden en het bestuur, de directie, de leerkrachten en de overige personeelsleden van de school. Zij beoogt daarbij de ouders te betrekken bij de realisering van de doelstelling van de vereniging en de school. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn nader uitgewerkt in het Reglement Oudercommissie Schoolvereniging Wolters. De oudercommissie bestaat uit de klassenouders van de verschillende groepen, tenzij de algemene vergadering anders besluit. De algemene vergadering benoemt de leden van de oudercommissie.

De oudercommissie is onder meer belast met het organiseren, dan wel het assisteren bij de organisatie van de diverse niet-onderwijs activiteiten, een en ander in goed overleg met de directie. Hieronder vallen onder meer de organisatie van het kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolreisjes etc. Het contact tussen de ouders wordt onder meer onderhouden via door de oudercommissie georganiseerde koffie-ochtenden/avonden. De betrokkenheid van de ouders bij de school is een belangrijke factor bij het goed functioneren van de oudercommissie. Wil de oudercommissie adequaat in kunnen spelen op zaken die in de school of onder ouders leven, dan is het van belang, dat ouders haar daarvan op de hoogte stellen. Het kan daarbij gaan om nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook om eventuele problemen.

De oudercommissie onderhoudt regelmatig contact met de directeur via haar voorzitter. Zij komt regelmatig bijeen (tenminste tweemaal per jaar). Een afgevaardigde van het bestuur en van de directie zijn bij de vergadering aanwezig.

De leden van de Oudercommissie zijn te vinden in de schoolgids.